Pravidla soutěží

Všeobecná pravidla soutěže webových stránek a sociálních sítí (FB a IG), 

www.granule-eshop.cz 

 

(dále jen „Všeobecná pravidla soutěže“)

  1. Obecná ustanovení

Organizátorem soutěže (dále jen „soutěž“) je společnost AKVATERAEXO JEHLIČKA s.r.o.Masarykovo náměstí 34, Chrudim IV, 537 01 Chrudim zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem u Krajského soudu v Hradci Králové, ičo 08437203 (dále jen „organizátor“). Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky starší 18 let, plně způsobilá k právním úkonům. Za osobu starší 18 let se považuje osoba, jež dovršila 18 let věku nejpozději v den předcházející dni odeslání soutěžní odpovědi dle těchto pravidel. Za účelem kontroly věku účastníka soutěže je organizátor oprávněn kdykoli v průběhu soutěže nebo po jejím skončení před předáním ceny požádat účastníka o předložení platného dokladu totožnosti, případně o zaslání jeho kopie emailem. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké, tj. osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Odpovědí formou SMS, emailu, odpovědního formuláře, formou komunikace na sociálních sítích ( zprávy  či jinou odpovědní alternativou, se příslušná osoba zavazuje dodržovat bez výhrad pravidla soutěže).

  1. Průběh soutěže

Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splní podmínky uvedené v bodu I. těchto pravidel a dále splní následující podmínky: Odpoví na soutěžní otázku podle zadání příslušné soutěže prostřednictvím SMS, emailu, odpovědního formuláře či jinou odpovědní alternativou, odpovědi na sociálních sítích (komentáře atd.)  Odpověď na soutěžní otázku zašle účastník způsobem a podle návodu uvedeného v zadání příslušné soutěže. Účastník uvede v rámci soutěžní odpovědi také své jméno, příjmení a telefonický nebo emailový kontakt, pokud zadání příslušné soutěže nestanoví jinak. Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení ve výsledcích soutěže uvedených na webových stránkách organizátora nebo na sociálních sítích. 

Soutěž začíná dnem, od kdy je organizátorem vyhlášena na jeho webových stránkách či sociálních sítích a končí dnem uvedeným v zadání soutěže. Organizátor nezařadí do soutěže SMS, emaily, odpovědní formuláře a jinak zaslané odpovědi došlé po tomto datu. Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do jednoho měsíce po skončení soutěže. Ceny soutěže vyhraje počet soutěžících uvedený v zadání soutěže, a to podle pravidel uvedených tamtéž. Výsledky soutěže budou uveřejněny na webových stránkách organizátora, případně na sociálních sítích FB a IG, tam, kde soutěž bude vyvěšena a to vše  po vyhodnocení soutěže.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na výhru. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

Organizátor nenese odpovědnost za případné technické závady při elektronické komunikaci v průběhu soutěže a dále nenese odpovědnost v případě potíží účasti v soutěži v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení provozu na sítích.

III. Ceny

Ceny výhercům věnuje organizátor, případně společnost uvedená u zadání soutěže. Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen.

  1. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

Zapojením se do soutěže potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů, které jsou vyvěšeny na webových stránkách www.granule-eshop.cz. V případě, že s těmito podmínkami nesouhlasíte, nesdílejte s námi své osobní údaje. Souhlas se zpracováváním vašich osobních údajů v souladu s těmito podmínkami je poskytován na dobu neurčitou, ledaže z účelu zpracovávání osobních údajů vyplývá doba kratší. Tím není dotčeno vaše právo udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat.

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Jsme potěšeni vaší návštěvou na našich webových stránkách a také vaším zájmem. Bereme ochranu vašich osobních údajů vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel.

Osobní údaje, které nám sdělujete v rámci využívání služeb poskytovaných nebo nabízených naší společností, nebo které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Takto získané osobní údaje budou naší společností jako správcem osobních údajů užity jen k účelům a za podmínek stanovených v těchto Podmínkách.

Vaše osobní údaje shromažďujeme jen tehdy, když nám je poskytnete dobrovolně a z vlastní vůle, například v rámci registrace k odběru zboží či služeb nebo k účasti v soutěži, anketách, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy apod. Vaše osobní údaje mohou být rovněž v omezeném rozsahu shromažďovány a zpracovávány také při návštěvě našich webových stránek, prostřednictvím tzv. cookies, pokud jejich užívání nezakážete.

Vaše osobní údaje budou použity pro informování o nových produktech, službách, speciálních nabídkách a k optimalizaci našich služeb vám, popř. k zasílání obchodních sdělení, jak je uvedeno dále, a to vždy jen k účelu, ke kterému byly shromážděny a v nezbytném rozsahu. Vaše osobní údaje nebudou bez vašeho předchozího svolení předávány jiným správcům osobních údajů. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům je přípustné pouze na základě povinnosti stanovené právními předpisy.

Zasílání obchodních sdělení

Vámi poskytnutou emailovou adresu je společnost AKVATERAEXO JEHLIČKA, s.r.o. oprávněna využít k zasílání obchodních sdělení obsahující informace o novinkách, pořádaných akcích, soutěžích nebo o k nabídce výrobků a služeb společnosti AKVATERAEXO JEHLIČKA, s.r.o. nebo třetích stran, a to v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění ve spojení s § 5 č. 101/2000 Sb. V případě, že si nepřejete další zasílání elektronických obchodních sdělení, můžete se z odběru kdykoliv bezplatně odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého e-mailu obsahujícího obchodní sdělení.

Bezpečnost

AKVATERAEXO JEHLIČKA, s.r.o. přijímá a dodržuje technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránila vaše osobní údaje proti jejich úniku, ztrátě, zničení a proti neoprávněnému zásahu nepovolaných osob. Zpracovávání vašich osobních údajů a přístup k nim bude zajišťován pouze k tomu pověřenými osobami, které jsou zavázány k povinnosti mlčenlivosti a k dodržování zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění.

Právo na informace

Je naší zákonnou povinností vás jako subjekt osobních údajů ve smyslu § 11 - 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., informovat o tom, že poskytnutí osobních údajů naší společnosti je dobrovolné. Máte právo být kdykoli na žádost informován o tom, jaké údaje o vás zpracováváme, pro jaké účely a dále o tom, jakým dalším subjektům jsou vaše osobní údaje předávány, v jakém rozsahu a pro jaký účel. Máte právo k přístupu k vašim osobním údajům, na jejich opravu, blokaci nebo likvidaci nesprávných nebo nepřesných údajů. V případě, že k poskytnutí vašich osobních údajů byl požadován vás výslovný souhlas, máte právo vás souhlas kdykoli písemně a bez postihu odvolat, a to zasláním písemného oznámení na naši adresu: AKVATERAEXO JEHLIČKA, s.r.o., Masarykovo náměstí 34, Chrudim IV, 537 01 Chrudim k rukám Martina Jehličky, tel.: 775 013 452, popř. elektronicky na e-mailovou adresu martin.jehlicka@granule-eshop.cz. 

Cookies

AKVATERAEXO JEHLIČKA, s.r.o. používá cookies k tomu, aby mohla sledovat preference návštěvníků a aby mohla podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé „soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat mj. ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky.

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery pomocí cookies standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělena poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy.

Používání cookies můžete deaktivovat ve svém internetovém prohlížeči. 

Zpracovávání osobních údajů třetími stranami

Webové stránky naší společnosti mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných společností. Je naší povinností vás upozornit na to, že pokud kliknete na odkaz na jakékoliv takové stránky, může se řídit ochrana osobních údajů na těchto stránkách vlastními zásadami pro ochranu osobních údajů a společnost AKVATERAEXO JEHLIČKA, s.r.o. nemůže být odpovědná za soulad podmínek ochrany osobních údajů třetích stran – provozovatelů těchto jiných webových stránek s právními předpisy. Při návštěvě webových stránek třetích stran a před poskytnutím vašich osobních údajů na webových stránkách třetích stran si prosím zkontrolujte jejich zásady ochrany osobních údajů.

  1. Platnost a účinnost všeobecných pravidel soutěže

Tato všeobecná pravidla soutěže jsou platná a účinná jejich zveřejněním na webové stránce www.granule-eshop.cz/pravidla-soutezi a to až do vydání nových všeobecných pravidel zveřejněných na téže webové stránce. Organizátor si vyhrazuje právo tato všeobecná pravidla kdykoli upravit či změnit.